MOS(Metal Oxide Semiconductor)

Pronounced “moss”. One of two major categories of chip design (the other is bipolar). It derives its name from its use of metal, oxide and semiconductor layers. There are several varieties of MOS technologies, including PMOS, NMOS and CMOS.

MOS(Metal Oxide Semiconductor)
Được phát âm là “moss”. Một trong hai loại thiết kế mạch chính (loại kia là lưỡng cực). Tên của nó xuất phát từ việc sử dụng các lớp kim loại, oxit và lớp bán dẫn của nó. Có nhiều công nghệ MOS, kể cả MOS, NMOS, và CMOS.


Published:

PAGE TOP ↑