MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

A common type of transistor fabricated as a discrete component or into MOS integrated circuits.

MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
Một loại transistor thường được chế tạo như một thành phần riêng biệt hoặc được cài sẵn vào các mạch tích hợp MOS.


Published:

PAGE TOP ↑