Mosaic

A Web browser created by the University of Illinois National Center for Supercomputing Applications (NCSA) and released on the Internet in early 1993. Mosaic was “the” application that caused interest in the World Wide Web to explode.

Mosaic
Một bộ trình duyệt Web được tạo ra bởi University of Illinois National Center for Supercomputing Applications (NCSA) và được xuất lên Internet vào đầu năm 1993. Mosaic là trình ứng dụng đã tạo sự quan tâm to lớn đối với World Wide Web.


Published:

PAGE TOP ↑