Morse code

A character code represented by dots and dashes, developed by Samuel Morse in the mid 19th century. A cot can be a voltage, carrier wave or light beam of one duration, while a dash is a longer duration. It was used to send telegraph messages before the telephone and was used in World War 2 for signalling by light.

Mã Morse
Một mã ký tự được biểu diễn bằng các dấu chấm và gạch ngang được phát triển bởi Samuel Morse vào giữa thế kỷ thứ 19. Một dấu chấm có thể là một điện áp, sóng mang hay tia ánh sáng có một thời hạn, trong khi một gạch ngang có thời hạn lâu hơn. Nó được sử dụng để gởi các điện tính trước khi có điện thoại vào thế chiến thứ hai để gởi tín hiệu bằng ánh sáng.


Published:

PAGE TOP ↑