Monte Carlo method

A technique that provides approximate solutions to problems expressed mathematically. Using random numbers and trial and error, it repeatedly calculates the equations to arrive at a solution.

Phương pháp Monte Carlo
Một kỹ thuật cung cấp các nghiệm gần đúng cho các bài toán được biểu diễn bằng toán học. Bằng cách sử dụng các số ngẫu nhiên và phương pháp thử và sai, nó tính liên tục các phương trình để tìm một nghiệm.


Published:

PAGE TOP ↑