MO(magneto-optic disk)

A rewritable optical disk that uses a combination of magnetic and optical methods. MO disks use removable cartridges and come in two sizes. The 3.5 ” disks are single sided and hold 128MB, 230MB and 640MB. The 5.25″ disks are double sided and hold a total of 650MB, 1.3GB, 2.6GB and 5.2GB.

Đĩa từ quang
Một đĩa quang học có thể được ghi lại vốn sử dụng kết hợp giữa phương pháp quang học và từ tính. Các đĩa MO sử dụng các hợp chứa có thể tháo lắp và có hai kích thước. Các đĩa 3.5″ là các đĩa một mặt và chứa 128MB, 230MB và 640MB. Các đĩa 5.25″ là các đĩa hai mặt và chứa tổng cộng 650MB, 1.3GB, 2.6GB, và 5.2GB.


Published:

PAGE TOP ↑