Modula-2(MODUlar LAnguage-2)

An enhanced version of Pascal introduced in 1979 by Swiss professor Nicklaus Wirth, creator of Pascal. It supports separate compilation of modules.

Modula-2(MODUlar LAnguage-2)
Một phiên bản cải tiến của Pascal được giới thiệu vào năm 1979, bởi giáo sư người Thụy Sĩ Nicklaus Wirth, người tạo ra Pascal. Nó hỗ tính năng biên dịch các modem riêng biệt.


Published:

PAGE TOP ↑