MO:DCA(Mixed Object: Document Content Architecture)

An IBM compound document format for text and graphics elements in a document. it supports Revisable Documents, which are editable like revisable from DCA, Presentation Documents, which provide specific output formatting similar to DCA final form, and Resource Documents,which hold control information such as fonts. Formats for specific objects are specified in OCAs (Object Content Architectures): PTOCA for Presentation and Text that has been formatted for output, GOCA for vector Graphics objects, IOCA for bitmapped Images and FOCA for Fonts.

MO:DCA(Mixed Object: Document Content Architecture)
(Cấu trúc nội dung tài liệu: Đối tượng hỗn hợp) Một dạng tài liệu ghép IBM dành cho các thành phần căn bản và đồ họa trong một tài liệu. Nó hỗ trợ Revisable Documents vốn là DCA có dạng có thể chỉnh sửa, Resource Document cung cấp định dạng xuất riêng biệt tương tự dạng sau cùng của DCA và Resouce Document chứa thông tin điều khiển chẳng hạn như các font. Các dang cho những đối tương cụ thể được xác định trong các UCA (các cầu trúc nội dung đối tượng): PTOCA thay cho Presentation và Text đã được định dạng để xuất, GOCA thay cho các đối tượng Graphics vector, IOCA thay cho các Images được tạo bitmap và FOCA thay cho Fonts.


Published:

PAGE TOP ↑