MNP(Microcom Networking Protocol)

A family of communications protocols from Microcom, Inc., Norwood, MA, that have become de facto standards for error correction (classes 2 though 4) and data compression (class 5).

MNP(Microcom Networking Protocol)
Một họ các giao thức truyền thông của công ty Microcom, thành phố Norwood tiểu bang Massachusetts, họ giao thức này đã trở thành các tiên chuẩn thức tế dành cho việc chỉnh sửa lỗi (các lớp 2 đến lớp 4) và việc nên dữ liệu (lớp 5).


Published:

PAGE TOP ↑