MMX(Multi Media EXtensions)

Enhancements to Intel’s Pentium CPUs that allow software to perform fast multimedia (audio, video) operations that would otherwise require additional hardware. MMX adds 57 new instructions, many of which are found in digital signal processing (DSP) chips.

MMX(Multi Media EXtensions)
Các cải tiến đối với các Pentium CPU của Intel cho phép phần mềm thực hiện các hoạt động (audio, video) đa phương tiện nhành vốn yêu cầu phản cứng bổ sung. MMX bổ sung 57 chỉ lênh mới, nhiều chỉ lệnh này được tìm thấy trong các mạch xử lý tin hiêu kỹ thuật sô (DSP).


Published:

PAGE TOP ↑