MMU(Memory Management Unit)

A virtual memory circuit that translates logical addresses into physical addresses.

MMU(Memory Management Unit)
Một mạch bộ nhớ ảo diễn dịch các địa chỉ logic thành các địa chỉ vật lý.


Published:

PAGE TOP ↑