ML

A symbolic programming language developed in the 1970s at the University of Edinburgh, Scotland. Although similar to LISP, it commands and structures are like Pascal.

ML
Một ngôn ngữ lập trình ký hiệu được phát triển vào thập niên 1970 tại trường đại học Edinburgh, nước Scotland. Mặc dù tương tự như LISP, nhưng các lệnh và cấu trúc của nó giống như Pascal.


Published:

PAGE TOP ↑