MIS(Management Information System)

An information system that integrates data from all the departments it serves and provides operations and management with the information they require. MIS was “the” buzzword of the 1970s when online systems were implemented in all large organizations. See DSS and Information Systems.

MIS(Management Information System)
Một hệ thống thông tin kết nhập dữ liệu từ tất cả phòng ban mà nó phục vụ và cung cấp các hoạt động và tính năng quản lý với thông tin mà chúng yêu cầu. MIS là từ kỹ thuật được sử dụng vào thập niên 1970 khi các hệ thống trức tuyến được thức thi trong tắt cả tổ chức lớn. Xem DSSInformation Systems.


Published:

PAGE TOP ↑