MINIX

A version of UNIX for the PC , Mac, Amiga and Atari ST developed by Andrew Tannenbaum and published by Prentice Hall. It comes with complete source code.

MINIX
Một phiên bản của UNIX dành cho PC, Mac và Amiga và Atari St do Andrew Tannenbaum phát triển và được xuất bản bởi Prentice Hall. Nó đi kèm với toàn bộ mã nguồn.


Published:

PAGE TOP ↑