MIMD(Multiple Instruction stream Multiple Data stream)

A computer architecture that uses multiple processors, each processing its own set of instructions simultaneously and independently of the others. Contrast with SIMD.

MIMD(Multiple Instruction stream Multiple Data stream)
Một cấu trúc máy tính sử dụng nhiều bộ xử lý, mỗi bộ xử lý xử lý tập hợp chỉ lệnh riêng của nó cùng một lúc và độc lập với những bộ xử lý khác. Trái với SIMD.


Published:

PAGE TOP ↑