MIDI sequencer

A hardware device of software application that allows for the composition, editing and playback of MIDI sound sequences. Media Player applications can play MIDI sound files, but creating and modifying MIDI files requires a sequencer.

MIDI sequencer
Một thiết bị phần cứng hay trình ứng dụng phần mềm cho phép soạn, hiệu chỉnh và phát lại các chuỗi âm thanh MIDI. Các trình ứng dụng âm thanh Media player có thể mở các âm thanh MIDI nhưng việc tạo và chỉnh sửa các file MIDI sẽ đòi hỏi một sequencer.


Published:

PAGE TOP ↑