MIDI Mapper

A Windows application that converts MIDI sound sequences (MIDI messages) to conform to a particular MIDI sound card or module. The keyboard map is used to assign values to non standard keyboard keys. The patch map assigns sounds to an instrument number. The channel map assigns input channels to output channels.

MIDI Mapper
Một trình ứng dụng Windows chuyển đổi các chuỗi âm thanh MIDI (các thông báo MIDI) để tương thích với một module hay card âm thanh MIDI cụ thể. Bản đồ bàn phím được sử dụng để gán các giá trị vào các phím không chuẩn trên bàn phím. Bản đồ chắp vá gán các âm thanh vào một số của nhạc cu. Bản đồ kênh gán các kênh nhập vào các kênh xuất.


Published:

PAGE TOP ↑