MicroVAX

A series of entry level VAX introduced in 1983 that run under VMS or ULTRIX. Some models use the Q bus architecture.

MicroVAX
Một chuỗi các VAX cấp hạng mục được giới thiệu vào năm 1983 chạy đưới VMS hay ULTRIX. Một số mô hình sủ dụng cấu trúc bus Q.


Published:

PAGE TOP ↑