Microsoft

(Microsoft Corporation, Redmond, WA, www.microsoft.com)
The world’s largest software company. Microsoft was founded in 1975 by Paul Allen and Bill Gates, two college students who wrote the first BASIC interpreter for the Intel 8080 microprocessor. Although also known for its programming languages and applications, Microsoft’s outstanding success has come from its DOS and WIndows operating systems.

Microsoft
(Microsoft Corporation, Redmond, WA, www.microsoft.com) Công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới. Microsoft được thành lập vào năm 1975 bởi Paul Allen và Bill Gates, là hai sinh viên đại hoc đã viết chương trình thông dịch BASIC đầu cho bộ vi xử lý Intel 8080. Mặc dù nổi tiếng về các ngôn ngữ lập trình và các trình ứng dụng của nó, nhưng sự thành công nổi bậc của Microsoft xuất phát từ các hệ điều hành DOS và Windows.


Published:

PAGE TOP ↑