Microsoft Works

An integrated software package for Windows and the Macintosh from Microsoft. It provides file management with relational like capabilities, word processing, spreadsheet, business graphics and communications capabilities in one package.

Microsoft Works
Một gói phần mềm hợp nhất dành cho Windows và Macintosh của Microsoft. Nó cung cấp sự quản lý file với các tính năng quan hệ, tính năng xử lý từ, trang bản tính, đồ thị kinh doanh và các tính năng truyền thông trong một gói chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑