Microsoft Word

A full featured word processing programs for DOS, Windows and Mac from Microsoft. The Windows and Mac versions provide rudimentary desktop publishing capabilities. The earlier DOS version provided both graphics based and text based interfaces for working with a document.

Microsoft Word
Các chương trình xử lý từ đa năng dành cho DOS, Windows và Mac từ Microsoft. Các phiên bản Windows và Mac cung cấp các tính năng chế bản văn phòng cơ bản. Phiên bản DOS ban đầu cung cấp các giao diện dựa trên đồ họa và dựa trên văn bản để làm việc với một tài liệu.


Published:

PAGE TOP ↑