Microsoft Transaction Server

A TP monitor for Windows NT servers from Microsoft that supports transaction based applications. It also serves as the infrastructure for a multitier system. It is used in the middle tier between the client and the database server.

Microsoft Transaction Server
Một màn hình TP dành cho các server Windows NT của Microsoft hỗ trợ các trình ứng dụng dựa trên giao tác. Nó cũng phục vụ như cơ sở hạ tần cho một hệ thống có nhiều lớp. Nó được sử dụng trong lớp giữa client và server cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑