Microsoft Office

The leading suite of applications for Windows from Microsoft that includes Access, PowerPoint, Word and Excel. The applications have been designed for tight integration and sharing of common functions such as spell checking and graphing. Objects can be dragged and dropped between applications.

Microsoft Office
Bộ trình ứng dụng hàng đầu dành cho Windows của Microsoft gồm có Access, PowerPoint, Word, và Excel. Các trình ứng dụng được thiết kế để kết hợp chặt chẽ và dùng chung các chức năng thông thường chẳng hạn như tính năng kiểm tra chính tả và vẽ đồ thị. Các đối tượng có thể được rê và thả giữa các trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑