Microsoft Internet Information Server

Web server software from Microsoft that runs under Windows NT. Also known as “IIS”, it supports Netscape’s SSL security protocol and turns an NT based PC into a Web site. Internet Exproler is also included.

Microsoft Internet Information Server
Phần mềm Web server của Microsoft chạy dưới Windows NT. Còn được gọi là “IIS”, nó hỗ trợ giao thức an toàn SSL của Netscape và biến một PC dựa trên NT thành một Web site. Microsoft Explorer cũng được đưa vào.


Published:

PAGE TOP ↑