Microsoft Internet Explorer

A Web browser from Microsoft that runs under Windows 95 and NT. Also known as “IE”, it continues to gain market share, because Microsoft increasingly integrates it into the Windows environment. It has been free since its inception, and it is expected to be a part of Windows 98.

Microsoft Internet Explorer
Một bộ trình duyệt Web của Microsoft chạy dưới Windows 95 và NT. Còn được gọi là “IE”, nó tiếp tục nhận được thị phần bởi vì Microsoft ngày càng kết nhập nó vào môi trường Windows. Nó được miễn phí từ lúc khởi đầu và người ta mong muốn nó trở thành một phần của Windows 98.


Published:

PAGE TOP ↑