Microsoft C

A compiler and development system for DOS and Windows applications from Microsoft. It includes the Windows Software Development Kit (SDK). As of Version 7.0, it includes C++ capability. See Visual C++.

Microsoft C
Một trình biên dịch C và hệ thống phát triển dành cho các trình ứng dụng DOS và Windows của Microsoft. Nó bao hàm Windows Software Development Kit (SDK). Về phiên bản 7.0, nó gồm có tính năng C++. Xem Visual C++.


Published:

PAGE TOP ↑