Microsoft Access

A DBMS for Windows from Microsoft that directly reads Paradox, dBASE and Btrieve files. Using ODBC, it can access Microsoft and SYBASE SQL Server and Oracle data. Access BASIC is its programming language, and “Wizards” ask you questions to create forms, reports and graphs.

Microsoft Access
Một DBMS cho Windows của Microsoft trực tiếp đọc các Paradox, dBASE và Btrive. Bằng cách sử dụng ODBD,bạn có thể truy cập dữ liệu Microsoft và SYBASE SQL Server và Oracle. Access BASIC là ngôn ngữ lập trình của nó và “Wizards” đăt cho bạn các câu hỏi để tạo các mẫu biểu, báo biểu và đồ thị.


Published:

PAGE TOP ↑