Micro Channel

Also known as MCA (Micro Channel Architecture), it is a proprietary 32 bit bus introduced by IBM with its PS/2 personal computers. Also used in RS/6000 and ES/9370 models, Micro Channel boards contain built in ID and have been easier to install than ISA boards. IBM dropped the Micro Channel in 1996 in favor of the PCI bus.

Micro Channel
Còn được gọi là MCA (Micro Channel Architecture), nó là một bus 32 bít độc quyền do IBM giới thiệu cùng với các máy tính cá nhân PS/2 của nó. Còn được sủ dụng trong các mô hình RS/6000 và ES/9370, các bảng mạch Micro Channel chứa ID đã cái sẵn và được cài dặt dễ dàng hơn các bảng mạch ISA. IBM đã ngưng sủ dụng Micro Channel vào năm 1996 và thay vào đó là sử dụng bus PCI.


Published:

PAGE TOP ↑