MIB(Management Information Base)

An SNMP structure that describes the particular device being monitored. See SNMP.

MIB(Management Information Base)
Một cấu trưc SNMP mô tả thiết bị đặc biệt đang được giám sát. Xem SNMP.


Published:

PAGE TOP ↑