MGP(Monochrome Graphics Printer port)

A display adapter that employs Hercules Graphics and a parallel printer port on the same expansion board.

MGP(Cổng Monochrome Graphics Printer)
Một bộ điều hợp màn hình sử dụng Hercules Graphics và một cổng máy in song song trên cùng một bảng mạch.


Published:

PAGE TOP ↑