MFM(Modified Frequency Modulation)

A magnetic disk encoding method used on most floppy disks and most hard disks under 40MB. It has twice the capacity of the earlier FM method, transfers data at 625 Kbytes per second and uses the ST506 interface. See hard disk.

MFM(Modified Frequency Modulation)
Một phương pháp mã hóa đĩa từ được sử dụng trên hầu hết các đĩa mềm và hầu hết các đĩa cứng dưới 40MB. Nó có khả năng gấp đôi phương pháp MF ban đầu, truyền dữ liệu với tốc độ 625Kbyte trong mỗi giây và sử dụng giao diện ST506. Xem hard disk.


Published:

PAGE TOP ↑