metalanguage

A language used to describe another language.

Siêu ngôn ngữ
Một ngôn ngữ được dùng để mô tả một ngôn ngữ khác.


Published:

PAGE TOP ↑