meta data

Data that describes other data. Data dictionaries and repositories are examples of meta data. The term may also refer to any file or database that holds information about another database’s structure, attributes, processing or changes. Although the term is widely used without the dash, the word Metadata is a trademark of Metadata Information Partners. See data dictionary and repository.

Siêu dữ liệu ngoài
Dữ liệu mô tả dữ liệu khác. Các từ điển dữ liệu và các nơi lưu trữ dữ liệu là những ví dụ về siêu dữ liệu ngoài. Thuật ngữ này cũng ám chỉ bất kỳ file hay có sở dữ liệu có chứa thông tin về cấu trúc, thuộc tính, quá trình xử lý hoặc các thay đổi của một có sở dữ liệu khác. Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi mà không có dấu gạch ngang, nhưng từ Metadata là một thương hiệu của Metadata Information Partners. Xem data dictionaryrepository.


Published:

PAGE TOP ↑