messaging protocol

The rules, formats and functions for exchanging messages between the components of a messaging system. The major industry messaging protocols are the international X.400, SMTP (Internet), IBM’s SNADS and Novell’s MHS. Widely used messaging products such as cc: Mail and Microsoft Mail use proprietary messaging protocols.

Giao thức truyền thông báo
Các quy tắc, các dạng thức và chức năng để trao đổi thông báo giữa các thành phần của một hệ thông truyền thông báo. Các giao thức truyền thông báo công nghệ chính là X.400, SMTP (Internet), SNADS của IBM và MHS của Novell. Các sản phẩm truyền thông báo được truyền rộng rãi chẳng hạn như cc: Mail và Microsoft Mail sử dụng các giao thức truyền thông báo độc quyền.


Published:

PAGE TOP ↑