messaging gateway

A computer system that converts one messaging protocol to another. It provides an interface between two store and forward nodes, or message transfer agents (MTAs).

Cổng nối truyền thông báo
Một hệ thống máy tính chuyển đổi một giao thức truyền thông báo thành một giao thức truyền thông báo khác. Nó cung cấp một giao diện giữa hai nút lưu trữ và gởi hoặc các tác nhân truyền thông báo (MTA).


Published:

PAGE TOP ↑