message digest

A condensed text string that has been distilled from the contents of a text message. Its value is derived using a one way hash function and is used to create a digital signature. See digital signature and MD5.

Bản tóm tắt thông báo
Một chuỗi văn bản cô đọng được rút ra từ nội dung của một thông báo văn bản. Các giá trị của nó được dẫn xuất bằng cách sử dụng một chức năng phân cắt một chiều và được dùng để tạo một chữ ký kỹ thuật số. Xem digital signature và MD5.


Published:

PAGE TOP ↑