message based

An interface that is based on a set of commands. A message based system is a type of client/server relationship, in which requests are made by a client component, and the results are provided by a server component. It implies greater flexibility and interoperability in contrast with a hard coded operation, which would have to be modified by reprogramming the source code.

Dựa vào thông báo
Một giao diện được dựa vào một tập hợp các lệnh. Một hệ thống dựa trên thông báo là một kiểu quan hệ client/server trong đó các yêu cầu được thực hiện bởi một thành phần client và những kết quả được cung cấp bởi một thành phần server. Nó ám chỉ tính linh dộng và tính liên vận hành lớn hơn trái vởi một hoạt động mã hóa cứng vốn sẽ phải được chỉnh sửa bằng việc lập trình lại mã nguồn.


Published:

PAGE TOP ↑