Merced

Intel’s next generation CPU, expected in the 1998-1999 timeframe. Jointly developed with HP, it is a 64 bit chip that natively runs both x86 and PA RISC instructions.

Merced
CPU thế hệ tiếp theo của Intel, được mong đợi trong khoảng thời gian tù năm 1998 1999. Được phát triển kết hợp với HP, nó là một chip 64 bit đầu tiên chạy cả hai chỉ lệnh PA RISC và x96.


Published:

PAGE TOP ↑