menuing software

Software that provides a menu for launching applications and running operating system commands.

Phần mềm tạo menu
Phần mềm cung cấp một menu để mở các trình ứng dụng và chạy các lệnh của hệ điều hành.


Published:

PAGE TOP ↑