menudriven

Using menus to command the computer. Contrast with commanddriven.

Điều khiển bằng menu
Việc sử dụng các menu để ra lệnh cho máy tính. Trái với commanddriven.


Published:

PAGE TOP ↑