menu

An on screen list of available functions that can be performed at this time.

menu
Một danh sách các chức năng có sẵn trên màn hình vốn có thể được thực hiện ngay.


Published:

PAGE TOP ↑