menu bar

A row of on screen menu options.

Thanh menu
Một hàng các tùy chọn menu trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑