MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)

Semiconductor chips that have a top layer of mechanical devices such as mirrors or fluid sensors. They are used as pressure sensors, chemical sensors and light reflectors and switches.

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)
Các chíp của thiết bị bán dẫn vốn có một lớp trên cùng của các thiết bị máy chẳng hạn như các bộ cảm biến chất lỏng hoặc các gương. Chúng được sử dụng dưới dạng các bộ cảm biến áp suất, các bộ cảm biến hóa học, các bộ chuyển đổi và các công cụ phản chiếu ánh sáng.


Published:

PAGE TOP ↑