memory typewriter

A typewriter that holds a few pages of text in its memory and provides limited word processing functions. With a display screen of only one or two lines, editing is tedious.

memory typewriter
Một máy đánh chữ chứa một vài trang text trong bộ nhớ của nó và cung cấp các chức năng xử lý từ có giới hạn. Với một màn hình hiển thị chỉ một hay hai dòng, việc chỉnh sửa rất đơn điệu.


Published:

PAGE TOP ↑