memory sniffing

Coined by Data General, diagnostic routine that tests memory during normal processing. It uses cycle stealing techniques that allow it to test memory during unused machine cycles.

memory sniffing
Được tạo ra bởi Data General, một thường trình chẩn đoán vốn kiểm tra bộ nhớ trong tiến trình xử lý bình thường. Nó sử dụng các kỹ thuật đánh cắp chu kỳ vốn cho phép nó kiểm tra bộ nhớ trong lúc các chu kỳ máy không được sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑