memory mapped I/O

A peripheral device that assigns specific memory locations to input and output. For example, in a memory mapped display, each pixel or text character devices its data from a specific memory byte or bytes.The instant this memory is updated by software, the screen is displaying the new data.

memory mapped I/O
Một thiết bị ngoại vi vốn gán các vị trí bộ nhớ chuyên biệt cho dữ liệu nhập và kết quả xuất. Ví dụ, trong một màn hình hiển thị được gán bộ nhớ mỗi pixel hoặc ký tự text nhận dữ liệu của nó từ một hoặc nhiều byte bộ nhớ chuyên biệt. Bộ nhớ được cập nhật bởi phần mềm ngay lập tức, màn hình sẽ hiển thị dữ liệu mới.


Published:

PAGE TOP ↑