memory dump

A display or printout of the contents of memory. When a program abends, a memory dump can be taken in order to examine a status of the program at the time of the crash. The programmer looks into the buffers to see which data items were being worked on when it failed. Counters, variables, switches and flags are also inspected.

Việc chuyển đổi bộ nhớ
Một màn hình hiển thị hoặc kết quả in nội dung bộ nhớ. Lúc một chương trình kết thúc không bình thường, việc chuyển đổi bộ nhớ có thể được áp dụng để kiểm tra trạng thái của chương trình lúc bị hỏng. Lập trình viên tìm trong các bộ đệm xem các hạng mục dữ liệu nào đang được sử dụng lúc nó hỏng. Các counter, các biến, các nút chuyển đổi và các cờ cũng được xem xét.


Published:

PAGE TOP ↑