memory cycle

A series of operations that take place to read or write a byte of memory. For destructive memories, it includes the regeneration of the bits.

Chu kỳ bộ nhớ
Một chuỗi các hoạt động xảy ra để đọc hoặc ghi một byte bộ nhớ. Đối với các bộ nhớ hủy (xóa) nó bao gồm phần tạo lại các bit.


Published:

PAGE TOP ↑