memory chip

A chip that holds programs and data either temporarily (RAM), permanently (ROM, PROM) or permanently until changed (EPROM, EEPROM).

Chip bộ nhớ
Một chip chứa các chương trình và dữ liệu tạm thời (RAM), hoặc vĩnh viễn (ROM, PROM) hoặc lâu dài cho đến khi được thay đổi (EPROM, EEPROM).


Published:

PAGE TOP ↑