memory cell

One bit of memory. In dynamic RAM memory, a cell is made up of one transistor and one capacitor. In static RAM memory, a cell is made up of about five transistors.

memory cell
Một bit bộ nhớ. Trong bộ nhớ RAM động, một bit bộ nhớ được tạo thành từ một tranzito và một tụ điện. Trong bộ nhớ RAM tĩnh, một bit bộ nhớ được tạo thành từ năm tranzito.


Published:

PAGE TOP ↑